«Η Ελλάδα προσφέρει μεγάλες και σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Δεν διαθέτει, όμως, ικανά κίνητρα για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων. Διότι επικρατεί άκρατη γραφειοκρατία και πρωτόγονη μακρόχρονη δικαστική επίλυση των διαφορών στο ιδιωτικό δίκαιο. Μέσος όρος για την απόκτηση τελεσίδικης απόφασης των πολιτικών δικαστηρίων είναι η πενταετία, των δε διοικητικών η δεκαετία. Οι αποτρεπτικές αυτές πολύχρονες προθεσμίες μπορούν να αντικατασταθούν από ένα σύστημα σύγχρονης εναλλακτικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών.
Ο Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. δημιουργήθηκε από τους φορείς της Κοινωνίας και της Οικονομίας, για να καλύψει ακριβώς το κενό που υφίστατο στη χώρα μας, με την προώθηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών υψηλών προδιαγραφών (διαιτησία και διαμεσολάβηση, στα πρότυπα άλλων εννόμων τάξεων και διεθνών οργανισμών).
Η δράση του Οργανισμού, στην οποία συμμετέχει ενεργά ο Σ.Δ.Ε.Ε., αποσκοπεί στην προαγωγή των νέων θεσμών εναλλακτικής επίλυσης, που είναι κρίσιμοι όχι μόνο για τους επίδοξους επενδυτές, αλλά το σύνολο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ήδη στη χώρα μας. Η ταχεία, φιλική και με εύλογο κόστος επίλυση των διαφορών προάγει το συμφέρον των εμπλεκομένων μερών και της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
Εύχομαι και πιστεύω στην Καλή Επιτυχία του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. και υπόσχομαι και εγώ να συμβάλω στην ευόδωση των σκοπών του.»