«Οι σημαντικές καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης επιδρούν αρνητικά στην προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και γενικότερα στην ομαλή συναλλακτική ζωή. Ως εκ τούτου, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ως ενεργό Μέλος του ΟΠΕΜΕΔ, και σε συνεργασία με τους λοιπούς κοινωνικούς φορείς, συνεχίζει να στηρίζει και να ενθαρρύνει τη διαμεσολάβηση ως εναλλακτικό τρόπο επίλυσης των ιδιωτικού δικαίου διαφορών.
Κάνοντας πράξη την πεποίθησή της αυτή, η ΕΕΤ αναμόρφωσε το πλαίσιο λειτουργίας του Μεσολαβητή Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών, και προσφέρει, μέσω του Εκπαιδευτικού της Ινστιτούτου, ειδική εκπαίδευση σε Διαπιστευμένους Μεσολαβητές σε ζητήματα τραπεζικού δικαίου.
Επιδίωξη της Ένωσης παραμένει να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες της για τη φιλική διευθέτηση διαφορών.»