«Η ασφάλεια δικαίου, την οποία εγγυάται η ποιοτική και γρήγορη απονομή δικαιοσύνης, αποτελεί το σημαντικότερο ίσως κριτήριο για κάθε σοβαρό επενδυτή που σκέφτεται να επενδύσει στη χώρα μας. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΕΒ πρεσβεύει ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη θα γίνει πολύ πιο αποτελεσματική, αν μειώσουμε τον αριθμό των εισερχόμενων υποθέσεων στο δικαστικό σύστημα, επενδύοντας σε αξιόπιστους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Αυτή την προσπάθεια στηρίζουμε σήμερα μέσα από τη σύσταση του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών. Είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο ότι το εγχείρημα αυτό συγκεντρώνει τη στήριξη όλων των κοινωνικών εταίρων, πολλών επαγγελματικών οργανώσεων και κυρίως του ίδιου του νομικού κόσμου, δείχνοντας το δρόμο ότι η οικονομική ανάκαμψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνεννόηση και το διάλογο.»