Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ως φορέας μεταφοράς τεχνογνωσίας για τις αρχές, τις μεθόδους και τις λειτουργίες του σύγχρονου management, αναλαμβάνει δράσεις που προάγουν συστηματικά την αριστεία και την επιχειρηματικότητα.
Η ΕΕΔΕ εστιάζει διαχρονικά στον εκσυγχρονισμό θεσμών και πρακτικών, που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την λειτουργία της αγοράς και την προσέλκυση επενδύσεων. Ακρογωνιαίος λίθος για αυτό αποτελεί η ταχύτερα δυνατή απονομή δικαιοσύνης. Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τρόπου της Διαμεσολάβησης, ως θεσμού άμεσης επίλυσης διαφορών, αποτελεί εθνική προτεραιότητα.
Αναδεικνύουμε λοιπόν τη σημασία της στα μέλη μας και στηρίζουμε τις προσπάθειες του ΟΠΕΜΕΔ.