Αρθρογραφία

//Αρθρογραφία
19 11, 2018

Το είδος του προβλήματος που δυσκολεύει την επίλυση συγκρούσεων

19 Νοεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Υφίστανται συγκρούσεις ανάμεσα σε μέρη, που καθιστούν την επίλυσή τους πιο δύσκολη, διότι μας απομακρύνουν από τα τρέχοντα προβλήματα. Είναι τα λεγόμενα «Προβλήματα Βαρύτητας». Πώς αναγνωρίζουμε τέτοιου είδους δύσκολα προβλήματα, όταν ερχόμαστε σε επαφή με αυτά και πώς τα αποτρέπουμε από το να μας αποπροσανατολίσουν από την επίλυση τους; Πηγαίνετε για βόλτα με το ποδήλατό [...]

16 11, 2018

Διαμεσολάβηση ή δικαστική οδός;

16 Νοεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Η Διαμεσολάβηση, η διαδικασία δηλαδή, κατά την οποία ένας ουδέτερος τρίτος, ο Διαμεσολαβητής ακούει μια διαφορά μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών και επιχειρεί να βοηθήσει τα μέρη να διευθετήσουν τη διαφωνία τους χωρίς να κρίνουν την ουσία της υπόθεσης, είναι μία εκ των πολλών τρόπων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και μάλλον ο επικρατέστερος τρόπος. Συγχέεται συχνά [...]

15 11, 2018

Υποχρεωτική εμπορική Διαμεσολάβηση στην Ινδία

15 Νοεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Στις 10-09-2018, σημειώθηκε μία σημαντική εξέλιξη για το Θεσμό της Διαμεσολάβησης. Το Ινδικό Κοινοβούλιο πέρασε ως υποχρεωτικό το θεσμό της Διαμεσολάβησης, πριν από την υποβολή της αγωγής σύμφωνα με τους Κανόνες Εμπορικών Δικαστηρίων, εκτός εάν η υπόθεση απαιτεί επείγοντα προσωρινά μέτρα. Ο λόγος της σπουδαιότητας: Η Διαμεσολάβηση είχε πολλά χρόνια υποτιμηθεί στην Ινδία. Υπό το [...]

13 11, 2018

Η Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από Διαμεσολάβηση, κατά την Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13 Νοεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνεδρίαση της 21ης Μαΐου 2008, απεφάσισε και εξέδωσε την Οδηγία 2008/52/ΕΚ «για ορισμένα θέματα Διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις». Στόχος της Οδηγίας είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στην εναλλακτική επίλυση των διαφορών και να προαγάγει τον φιλικό διακανονισμό τους, ενθαρρύνοντας την προσφυγή στη [...]

12 11, 2018

Ο ρόλος του Δικηγόρου στη Δικαστική Μεσολάβηση

12 Νοεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Ο Δικηγόρος ως Νομικός Παραστάτης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην επιλογή του είδους της εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς όσο και κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της Διαμεσολάβησης ή της Δικαστικής Μεσολάβησης. Σύμφωνα με το νέο κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4205/2013), ο Δικηγόρος έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον εντολέα του για τη [...]

9 11, 2018

Ο ρόλος του Δικηγόρου ως Νομικού Παραστάτη μετά τo πέρας της Διαμεσολάβησης

9 Νοεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Ο Δικηγόρος, ως Νομικός Παραστάτης στη Διαμεσολάβηση του Ν.4512/2018, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο κατά την επιλογή της ενδεικνυόμενης εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς όσο και κατά τη διάρκεια της Διαμεσολάβησης και μετά το πέρας αυτής. Σε περίπτωση που η Διαμεσολάβηση έχει επιτυχή έκβαση και τα μέρη έχουν καταλήξει σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, και έχει συνταχθεί [...]

8 11, 2018

Ο ρόλος του Δικηγόρου ως Νομικού Παραστάτη κατά τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης

8 Νοεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Ο ρόλος του Δικηγόρου, ως Νομικού Παραστάτη, κατά τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης είναι πολύ σημαντικός, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, και πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος και ο ίδιος και ο εντολέας του για τη διαπραγμάτευση που θα πραγματοποιηθεί, με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή, τόσο στο αρχικό στάδιο έναρξης της διαδικασίας, όσο και στο όψιμο στάδιο της [...]

7 11, 2018

Ο ρόλος του Δικηγόρου ως Νομικού Παραστάτη πριν την έναρξη της Διαμεσολάβησης

7 Νοεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Ο Δικηγόρος, ως Νομικός Παραστάτης στη Διαμεσολάβηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο κατά την επιλογή της ενδεικνυόμενης εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, όσο και κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της Διαμεσολάβησης. Στη Διαμεσολάβηση ο ρόλος του Δικηγόρου διαφοροποιείται από το ρόλο που έχει στο ακροατήριο, ως συλλειτουργός απονομής της Δικαιοσύνης. Στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης συνεπικουρεί τον [...]

6 11, 2018

Η Δικαστική Μεσολάβηση

6 Νοεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Η προσφυγή στη Δικαστική Μεσολάβηση, η οποία είναι προαιρετική αποτελεί μία Εναλλακτική Μέθοδο Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), και εισήχθη στην Ελλάδα με το ν. 4055/2012 «Νόμος για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» ρυθμίζεται από το άρθρο 214Β του ΚΠολΔ, και είναι πρόσφορη για την επίλυση διαφορών/διενέξεων ιδιωτικού δικαίου. Η προσφυγή στη [...]

5 11, 2018

Η Διαμεσολάβηση στο Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Βιομηχανικά Υποδείγματα

5 Νοεμβρίου, 2018|Αρθρογραφία, Νέα|0 Σχόλια

Η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση, η οποία αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη Εναλλακτική Μέθοδο Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), και ρυθμίζεται στην Ελλάδα με το ν. 4512/2018, ενδείκνυται σε διαφορές που αφορούν προσβολή, αντιγραφή ή/και εκμετάλλευση κατοχυρωμένου υποδείγματος στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Στη Διαμεσολάβηση τα μέρη, με τη συνδρομή και του Δικηγόρου τους, βρίσκουν τη «δική τους [...]